Smluvní podmínky
Smluvní podmínky na webu eBoxik. Nezapomeňte se s nimi kompletně seznámit.
 • eBoxik poskytuje svým uživatelům úložný prostor a maximální rychlost pro sdílení, nahrávání, stahování a prohlížení uživatelských datových souborů, jako jsou vlastní dokumenty, prezentace, obrázky a videa.
 • Uživatel nesmí v žádném případě nahrát, nebo jakkoliv jinak nakládat s takovým obsahem, který je v rozporu s právními předpisy, porušuje autorská práva, nebo podněcuje k trestnému činu.
 • eBoxik je oprávněn v případě porušení podmínek ze strany uživatele zablokovat jeho účet a znepřístupnit, smazat, nebo jinak naložit s datovými soubory nahranými uživatelem, a to bez jakékoliv náhrady.
 • Uživatel je povinen se seznámit se s níže uvedenými Podmínkami používání služby a řídit se jimi.

 

Podmínky používání služby eBoxik

(dále také jen „Podmínky“)

 1. Úvodní ustanovení
  1. Používání služeb a internetových stránek společnosti DriveSpace na portálu eBoxik.cz (dále společně jen jako „Služba“) se řídí těmito podmínkami smluvního vztahu mezi Uživatelem a společností DriveSpace, Jiří Semota, se sídlem Provaznická 480/1, 350 02 Cheb, Česká Republika (dále také jako „Poskytovatel“).
  2. Pro účely těchto Podmínek je uživatelem fyzická, nebo právnická osoba, svéprávná, způsobilá k právnímu jednání, která musí vyjádřit souhlas s těmito Podmínkami, užívá Služby Poskytovatele, a která se v souladu s těmito Podmínkami registrovala nebo jíž byl v souladu s těmito Podmínkami vytvořen uživatelský účet (dále také jen „Uživatel“).
  3. Aby Uživatel mohl Službu používat, musí nejprve vyjádřit souhlas s Podmínkami. Pokud Uživatel s Podmínkami nesouhlasí, nemůže Službu používat. Souhlas s Podmínkami Uživatel vyjádří také tím, že začne Službu používat.
  4. Služba poskytovaná Poskytovatelem zejména spočívá v možnosti ukládání informací (dále také jen „datový soubor“) poskytnutých Uživatelem ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.
  5. Za účelem umožnění užívání Služeb uzavírá provedením Registrace Uživatel Smlouvu se společností DriveSpace, Jiří Semota, se sídlem Provaznická 480/1, 350 02 Cheb, IČO: 72267208 (dále jen „Správce Uživatelů“). Správce Uživatelů provádí správu Uživatelů a umožňuje Uživatelům užívat Služby na základě zprostředkování uzavření smluvního vztahu mezi Uživatelem a Poskytovatelem. Uživatel výslovně souhlasí s tím, že mu bude plnění dle předchozí věty poskytnuto ihned po uzavření smlouvy, a to na základě požadavků Uživatele, tedy před uplynutím obecné lhůty pro odstoupení od smlouvy. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a Uživatel není povinen hradit Správci uživatelů jakoukoli úplatu. Pro vyloučení všech pochybností bere Uživatel na vědomí, že Správce Uživatelů nijak neposkytuje Službu ve smyslu čl. 1. 1. těchto Podmínek.
  6. Služba je určena pouze osobám starším 16 let.

 2. Práva a povinnosti Poskytovatele a Správce Uživatelů.
  1. Poskytovatel poskytuje Uživateli (i) úložný prostor pro datové soubory a umožňuje Uživateli (ii) jejich správu a sdílení prostřednictvím sítě internet, (iii) stahování sdílených datových souborů dalších Uživatelů a (iv) čerpání dalších služeb uvedených na stránkách Poskytovatele. Zamčené datové soubory jsou však přístupné pouze těm Uživatelům, kteří takový datový soubor nahráli.
  2. Služby poskytované Poskytovatelem Uživateli jsou poskytovány "tak jak jsou". Poskytovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně Služeb a datových souborů nahraných jinými Uživateli, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti, rychlosti a dostupnosti Služeb nebo přesnosti či správnosti datových souborů nahraných Uživateli a jeho souladu s právem a právy třetích osob.
  3. Poskytovatel ani Správce Uživatelů se žádným způsobem neseznamují s datovými soubory nahranými Uživateli ani tyto datové soubory neanalyzují.
  4. Poskytovatel odpovídá za obsah informací nahraných Uživatelem pouze tehdy, mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze konkrétního případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání Uživatele jsou protiprávní, nebo dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání Uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací (v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění).
  5. Poskytovatel však není povinen dohlížet na obsah jím přenášených nebo ukládaných informací, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace (v souladu s ustanovením § 6 zákona o některých službách informační společnosti, v platném znění).

 3. Práva a povinnosti Uživatele.
  1. Uživatel je oprávněn nahrát v rámci užívání Služby pouze takové datové soubory, které je oprávněn užívat, rozmnožovat, rozšiřovat, sdělovat či jinak zcizovat, a to na základě autorství, licence, nebo jiného titulu k takto nahranému datovému souboru.
  2. Uživatel nesmí nahrát v rámci užívání Služby takové datové soubory, jež jsou v rozporu s právními předpisy, porušují autorská práva či jiná práva třetích osob, podněcují k trestnému činu, obsahují pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě, nebo v němž se zobrazuje násilí či neúcta k člověku, nebo které zobrazuje nebo jinak znázorňuje pohlavní styk se zvířetem.
  3. Uživatel není oprávněn využívat Službu k jakýmkoli účelům odporujícím těmto Podmínkám nebo aplikovatelným právním předpisům České republiky či jiných států vztahujících se na Uživatele, nebo poškodit dobré jméno Poskytovatele. Uživatel se zavazuje odškodnit Poskytovatele za veškerou újmu, která mu vznikne v důsledku porušení ustanovení těchto Podmínek Uživatelem.
  4. Pokud Uživatel zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoli třetí osobou, okamžitě to sdělí Poskytovateli či Správci Uživatelů.
  5. Uživatel není oprávněn nahrávat datové soubory zobrazující sexuální, nebo erotickou tématiku, pokud výslovně takovéto datové soubory při nahrání neoznačí.
  6. Pokud je Uživateli méně než 18 let, nebude používat tu část Služby, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let.
  7. V případě, že Uživatel užívá kteroukoli Službu Poskytovatele v rozporu s těmito Podmínkami, má Poskytovatel právo kdykoli, bez předchozího upozornění, bez uvedení důvodu a bez jakéhokoli nároku ze strany Uživatele ukončit či omezit poskytování Služeb, smazat, odstranit nebo jinak znepřístupnit datové soubory Uživatele, nebo zrušit či zablokovat Uživatelský účet. Smazat datové soubory Uživatele je Poskytovatel oprávněn i v případě podezření na užívání Služby v rozporu s těmito Podmínkami či z technických důvodů.
  8. V případě oznámení ohledně podezření porušování právních předpisů či práv třetích osob (např. autorských práv), je třeba zaslat Poskytovateli vyjádření, které bude obsahovat informace obsahující název daného souboru a celou adresu URL stránky (link), kontaktní údaje na oznamovatele a v případě nahlášení protiprávního obsahu jej popsat přes autorizovaný elektronický formulář na stránkách eBoxik.

 4. Zpoplatnění Služby
  1. Využívání Služby Uživatelem je zpoplatněno, a to za (i) stahování datového souboru v návaznosti na jeho velikosti, nebo (ii) využití časového členství (prezentováno jako Neomezené stahování), které stanoví období, ve kterém může Uživatel stahovat datové soubory bez omezení při uplatňování Fair User Policy (dále jen „FUP“). Výše zpoplatnění se řídí dle ceníku Poskytovatele, v němž jsou rovněž specifikovány platební podmínky a informace o daních a poplatcích; náklady na dodání nejsou s ohledem na povahu Služeb hrazeny ani účtovány. Uživatel si pro možnost stahování datových souborů zakoupí časové členství, jenž reprezentuje časové období, ve kterém lze datové soubory stahovat po dobu platnosti kreditu, resp. vypršení časového členství. Pravidlo FUP je aplikováno po překročení hranice 100 GB stažených datových souborů v jednom dni nebo stahování z více jak 9 IP adres v jednom dni, kdy dojde k dočasnému omezení užívání služby. Toto omezení trvá pouze ve dni, ve kterém došlo k překročení hranice dle předchozí věty. Zrušení časového členství nemá vliv na již zaplacené a poskytnuté časové členství, které je poskytováno až do konce předplaceného období.
  2. Zadáním objednávky a řádným uhrazením celé ceny je mezi Poskytovatelem a Uživatelem uzavřena smlouva o prodeji (dále také jen „smlouva“), která se řídí těmito Podmínkami a nabídkou Poskytovatele. Uživatel výslovně souhlasí s tím, že mu Služby mohou být poskytnuty ihned po uzavření smlouvy, a to na základě požadavků Uživatele, tedy před uplynutím obecné lhůty pro odstoupení od smlouvy. Uživatel současně souhlasí s tím, že informace uvedené v těchto Podmínkách jsou poskytovány v jiné textové podobě, tj. nikoli písemně.
  3. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti PayPal Citlivé vstupní údaje, které Uživatel zadává do systému PayPal, jsou chráněny platební bránou a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí. Uzavřením smlouvy dává Uživatel Poskytovateli souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které Uživatel uvede při objednání, slouží výhradně pro potřebu Poskytovatele a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

 5. Odstoupení od smlouvy a Informace pro spotřebitele.
  1. V případě, že je Uživatel spotřebitelem ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, má právo odstoupit od smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku bez udání důvodu, do čtrnácti dnů od jejího uzavření. V případě, kdy bylo již na žádost Uživatele zahájeno plnění smlouvy, uhradí Uživatel Poskytovateli část sjednané ceny za Služby poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy, Uživatel tedy nemá právo na odstoupení od smlouvy v rozsahu již poskytnutých Služeb. Odstoupení je Uživatel povinen adresovat na adresu info@eboxik.cz, přičemž k tomuto může využít i poskytnutý formulář pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou č. 1 těchto Podmínek.
  2. Náklady na použití komunikačních služeb ze strany Poskytovatele nenavyšují cenu Kreditu a jsou v ní zahrnuty. Náklady komunikačních prostředků na dálku na straně Uživatele jdou k jeho tíži.
  3. Reklamace jakéhokoliv problému s plněním Správce Uživatelů vyřizuje Správce Uživatelů na adrese info@drivespace.cz. Uživatel je povinen uplatnit práva z vad bezodkladně po zjištění vady či po tom, co vadu při vynaložení obvyklé péče zjistit mohl. Reklamaci Poskytovatel i Správce Uživatelů vyřizují v co nejkratších lhůtách, pravidelně do 24 hodin. Pro kladné vyřízení reklamace uděla Poskytovatel i Správce Uživatelů maximum. Ostatní nároky na náhradu z vadného plnění budou vyřízeny bez zbytečného odkladu a Poskytovatel či Správce Uživatelů o výsledku reklamačního řízení bude informovat Uživatele nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace. V případě, kdy bude reklamace uznána, bude Uživateli připsán časové období ve výši odpovídající rozsahu vadně poskytnutých Služeb, pokud Uživatel výslovně neuplatní jiný nárok vyplývající mu ze zákona. Za vadu Služeb se však nepovažuje nemožnost stáhnout požadovaný datový soubor z důvodu výpadku internetového připojení či technického zařízení Uživatele ani nesoulad obsahu datového souboru s očekáváním uživatele.
  4. Veškeré spory vzniklé na základě těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi, nebo které vzniknou v souvislosti se Službami, se bude Poskytovatel i Správce Uživatelů snažit vyřešit smírně. Uživatel má právo se se svými stížnostmi obrátit na Českou obchodní inspekci.
  5. Uživatel je oprávněn svou registraci kdykoliv zrušit a to prostřednictvím žádosti adresované Poskytovateli. Uživatel je též oprávněn kdykoli ukončit účinnost smlouvy uzavřené se Správcem Uživatelů; ukončením účinnosti této smlouvy dochází ke zrušení registrace ve smyslu první věty tohoto odstavce.
  6. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 6. Ochrana osobních údajů.
  1. Plné znění ochrany osobních údajů najdete na stránce Ochrana osobních údajů.

 7. Závěrečná ustanovení.
  1. Poskytovatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit obsah těchto Podmínek. Jakékoliv změny těchto Podmínek nabývají účinnosti po zveřejnění a stanoveným dnem určeným Poskytovatelem, avšak ve vztahu ke každému Uživateli pouze v případě, že Uživatel s takovou změnou projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje pokračování v používání Služeb ze strany Uživatele i po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek. Pokud Uživatel se změnami Podmínek nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že Uživatel, který se již v minulosti zaregistroval v rámci užívání Služeb přede dnem účinnosti těchto Podmínek a nadále na základě původní registrace Užívá Služby, stává se bez dalšího Uživatelem dle těchto Podmínek.
  2. Pokud jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto Podmínek a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto Podmínek. Poskytovatel v takovém případě nahradí takový neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení.
  3. Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem, jakož i vztah mezi Správcem Uživatelů a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky. V případě soudního řešení sporů je příslušný obecný soud Poskytovatele či Správce Uživatelů. Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Česká verze Podmínek je závazná a případné další jazykové verze těchto Podmínek jsou vyhotoveny pouze pro informaci.
  4. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že práva a povinnosti ze smluvního vztahu mezi Uživatelem a Poskytovatelem dle těchto Podmínek mohou být zcela nebo zčásti převedeny na třetí osoby dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Převod práv a povinností ze smluvního vztahu mezi Uživatelem a Poskytovatelem nemá vliv na platnost a účinnost těchto Podmínek či smluv uzavřených mezi Uživatelem a Poskytovatelem dle těchto Podmínek. Převod práv a povinností dle tohoto ustanovení bude Uživateli oznámen způsobem dle čl. 8 odst. 1 těchto Podmínek.
  5. Uživateli se tímto v souladu s čl. 8 odst. 4 těchto Podmínek oznamuje, že ke dni nabytí účinnosti těchto Podmínek došlo k částečnému postoupení smlouvy, tj. k částečnému převedení práv a povinností ze smluvního vztahu mezi Uživatelem a Poskytovatelem z Poskytovatele na Správce Uživatelů (pokud smluvní vztah k tomuto dni trval), a to v rozsahu poskytování správy Uživatelů ve smyslu čl. 1. odst. 5 těchto Podmínek.
  6. Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem, Správcem Uživatelů a Uživatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (e-mailu).
  7. Tyto Podmínky používání služby eBoxik nabývají účinnosti dne 20.6.2018.